Amfiteatr - Park Strzelecki

Godziny otwarcia

PON-PT: 8:00 - 20.00
SO-NIE: 8:00 - 20.00

Dojazd

ul. Ogrodowa
Nowy Sącz

Amfiteatr zlokalizowany jest w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu przy ul. Ogrodowej. Jest obiektem w pełni zadaszonym, posiadającym 3070 miejsc siedzących. Dostępnych jest blisko 300 miejsc parkingowych.

 W amfiteatrze dostępna jest w pełni wyposażona scena z wyczernieniem w kształcie trapezu o wymiarach 20-30m na 12m oraz dwa stanowiska realizatorskie. Sprzęt nagłośnieniowy marki JBL oraz Soundcraft.

Obiekt posiada pomieszczenia konferencyjne, salę z wyposażeniem kuchennym, bezpośredni dostęp do sceny dla obsługi wydarzeń oraz 6 garderób dla wykonawców.

Wejściówki na odbywające się wydarzenia można zakupić na miejscu w dwóch kasach jak również online na stronie bilety.mosir-ns.pl

Obiekt jak i tereny parku posiadają pełny monitoring.

Park strzelecki na terenie którego znajduje się Amfiteatr po rewitalizacji dokonanej w 2021 roku zyskał wielofunkcyjny charakter. Na jego terenie znajdują się liczne place zabaw w tym z oczkiem wodnym, ścieżka zdrowia – z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe oraz tężnię solankową.

 1. Amfiteatr położony przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu, stanowi własność Miasta Nowy Sącz. Zarządcą obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nadbrzeżna 36, 33-300 Nowy Sącz
 2. Amfiteatr służy do organizowania imprez artystyczno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, w tym imprez o charakterze masowym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
  1. Amfiteatr jest dostępny dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz innych uczestników tylko podczas organizowanych imprez.
  2. Każda osoba przed wejściem na teren Amfiteatru jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
  3. Uczestnicy imprez odbywających się na terenie Amfiteatru dodatkowo zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych imprez.
  4. Osoby przebywające na terenie Amfiteatru winny stosować się do poleceń Zarządcy obiektu.
 3. Wjazd pojazdów na teren obiektu odbywa się wyłącznie na podstawie karty wjazdowej wydanej przez Zarządcę lub Organizatora imprezy.
  1. W czasie imprez przebywać w Amfiteatrze mogą tylko osoby posiadające ważny bilet lub inną kartę wstępu uprawniającą do udziału w imprezie oraz osoby posiadające identyfikator wystawiony przez Zarządcę Amfiteatru. Wyjątek stanowią imprezy niebiletowane.
  2. Amfiteatr posiada 3070 miejsc (w tym mobilne oraz dla osób z niepełnosprawnościami). Miejsce na widowni należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie numerem miejsca lub jak wskaże obsługa.
  3. Przebywanie w Amfiteatrze dzieci małoletnich dozwolone jest tylko pod opieką i nadzorem osób dorosłych.
  4. Wszystkie osoby, firmy współpracuje, podwykonawcy lub najemcy obiektu oraz ich pracownicy, służby porządkowe oraz służby bezpieczeństwa przebywające na terenie Amfiteatru oraz terenie Parku Strzeleckiego zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń i nakazów Zarządcy Amfiteatru, nie respektowanie poleceń Zarządcy będzie skutkowało usunięciem z terenu Amfiteatru i zerwaniem ewentualnych obowiązujących umów.
  1. Osobom wchodzącym na teren Amfiteatru zabrania się:
   1. wnoszenia broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
   2. wnoszenia napojów alkoholowych zakupionych poza Amfiteatrem i terenem Parku Strzeleckiego, środków odurzających, substancji psychotropowych,
   3. palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
   4. tarasowania dróg ewakuacyjnych i dojazdowych,
   5. dewastacji obiektu, niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, rzucania przedmiotami, rozniecania ognia,
   6. zanieczyszczania i zaśmiecania obiektu, niszczenia zieleni,
   7. przebywania w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla służb technicznych, porządkowych, dla wykonawców, wchodzenia na scenę podczas trwania imprez,
   8. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, barierki, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe oraz zadaszenia,
   9. wywieszania transparentów, plansz oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje,
   10. jazdy wszelkimi pojazdami napędzanymi siłą mięśni, pojazdami mechanicznymi i elektrycznymi (w tym hulajnogą elektryczną),
   11. wprowadzanie psów i kotów oraz innych zwierząt na teren obiektu (nie dotyczy wystaw i prezentacji, psów przewodników oraz psów przedstawicieli ochrony mienia i policji).
  2. Zakazuje się prowadzenia na terenie Amfiteatru działalności handlowej i gastronomicznej nie uzgodnionej z Zarządcą obiektu bądź Organizatorem imprezy.
  3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Amfiteatru zbiórek pieniężnych oraz akcji promocyjnych nie uzgodnionych z Zarządcą obiektu bądź Organizatorem imprezy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wniesienia na teren Imprezy lub użycia w trakcie Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video.
 4. Służby porządkowe Zarządcy Amfiteatru lub Organizatora imprezy, są uprawnieni do:
  1. udzielania pomocy i informacji osobom przebywającym na terenie Amfiteatru,
  2. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  3. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  4. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w § 6 pkt a-b niniejszego regulaminu,
  5. odmowy wstępu na imprezę osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe, osobom odmawiającym poddania się czynnościom określonym w § 7 punkt b-d, osobom posiadającym przedmioty o których mowa w § 6 pkt a-b niniejszego regulaminu, osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  6. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy lub regulaminem korzystania z Amfiteatru, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 5. Szczegółowe zasady udostępniania Amfiteatru Organizatorom reguluje odrębny regulamin.
 6. Amfiteatr posiada system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia nadzoru i bezpieczeństwa mienia, monitorowania przestrzegania regulaminów, nadużyć, wykroczeń i przestępstw.
 7. Uczestnik imprezy organizowanej w Amfiteatrze może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu (dotyczy to w szczególności dzieci). Uczestnicy imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.
 8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby przebywające na terenie Amfiteatru powinny:
  1. natychmiast powiadomić służby porządkowe, Organizatora imprezy lub Zarządcę obiektu,
  2. użyć sprzętu gaśniczego,
  3. stosować się do poleceń i komunikatów służb porządkowych,
  4. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
  5. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
  1. Za szkody wyrządzone na terenie Amfiteatru, w tym podczas imprez, odpowiedzialność ponoszą sprawcy, bądź w przypadku dzieci ich dorośli opiekunowie.
  2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie Amfiteatru.

Pobierz: Zarządzenie Dyrektora MOSiR 02.2022 z 02.01.2022 z załącznikami

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/521/2021
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 czerwca 20221 r.

Zasady korzystania i udostępniania
Amfiteatru w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu
  1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
   1. Amfiteatrze – należy przez to rozumieć amfiteatr w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu, który stanowi obiekt wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r., w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
   2. Zarządcy – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu działający w imieniu Miasta Nowego Sącza, na postawie odrębnego umocowania;
   3. Organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot, który organizuje Wydarzenie;
   4. Najmie – należy przez to rozumieć umowę, na podstawie której Zarządca
    zobowiązuje się odpłatnie oddać amfiteatr do użytkowania Organizatorowi, na czas określony w umowie;
   5. Użyczeniu – należy przez to rozumieć umowę, na podstawie której Zarządca zobowiązuje się bezpłatnie oddać amfiteatr do użytkowania Organizatorowi, na czas określony w umowie;
   6. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć szkolenia, konferencje, warsztaty, koncerty, spektakle, widowiska, projekcje filmowe, spotkania autorskie, imprezy estradowe, wydarzenia sportowe i rekreacyjne lub inne imprezy organizowane przez Organizatora;
   7. Uczestniku – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.
  2. Niniejsze zasady określają szczegółowe zasady korzystania i udostępniania
   Amfiteatru Organizatorom, uwzględniające specyfikę obiektu.
  3. Każdy Organizator jest zobowiązany przestrzegać niniejszych zasad oraz obowiązujących przepisów prawnych dotyczących organizacji i bezpieczeństwa Wydarzeń.
  1. Amfiteatr służy do organizowania imprez artystyczno-rozrywkowych, kulturalnych, społecznych, sportowych i rekreacyjnych, w tym imprez o charakterze masowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r., o bezpieczeństwie imprez masowych, których organizatorem jest Miasto Nowy Sącz, jego jednostki organizacyjne, a także organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność zarobkową.
  2. Amfiteatr jest dostępny dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz Uczestników tylko podczas organizowanych Wydarzeń.
  3. Korzystanie z Amfiteatru jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą obiektu.
  4. Wydarzenia organizowane przez Organizatora udostępniane są nieodpłatnie lub odpłatnie.
  5. Organizacja Wydarzenia przez Miasto Nowy Sącz odbywa się z zachowaniem właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów o zamówieniach publicznych i o zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym.
  1. Amfiteatr posiada 3070 miejsc (w tym mobilne oraz dla osób z niepełnosprawnościami). Osobami uprawnionymi do przebywania na widowni podczas trwania Wydarzenia są:
   1. widzowie, którzy nabyli bilety;
   2. zaproszeni goście posiadający zaproszenie lub wejściówkę;
   3. pracownicy techniczni, którzy zajmują miejsca na widowni (np. akustyk, kamerzysta, itp.) na podstawie identyfikatora wystawianego przez Zarządcę lub Organizatora po uzyskaniu zgody Zarządcy;
   4. pracownicy Zarządcy oraz działające w jego imieniu osoby, które w trakcie Wydarzeń pracują na terenie obiektu, na podstawie identyfikatora wystawianego przez Zarządcę.
  2. Do osób na widowni nie wlicza się pracowników ochrony porządkowej, przeszkolonych w zakresie ewakuacji osób.
  1. Na terenie Amfiteatru zabrania się:
   1. niszczenia urządzeń;
   2. niszczenia zieleni;
   3. pozostawiania śmieci i odpadów;
   4. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, fajerwerków i innych wyrobów
    pirotechnicznych;
   5. zakłócania porządku;
   6. palenia tytoniu;
   7. wstępu osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych;
   8. wnoszenia, posiadania lub spożywania środków odurzających lub
    psychotropowych;
   9. wnoszenia napojów alkoholowych zakupionych poza Amfiteatrem i spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem wydarzeń, na które Organizator uzyskał zgodę;
   10. zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników;
   11. jazdy wszelkimi pojazdami napędzanymi siłą mięśni, pojazdami mechanicznymi i elektrycznymi (w tym hulajnogą elektryczną);
   12. wchodzenia bez zezwolenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów, w szczególności na scenę, na zaplecze sceny, do pomieszczeń służbowych.
  2. 2. Miasto Nowy Sącz i Zarządca nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty
   zagubione lub skradzione na terenie Amfiteatru.
  1. Pierwszeństwo do korzystania z obiektu Amfiteatru posiadają w następującej
   kolejności:
   1. Miasto Nowy Sącz i jego jednostki organizacyjne,
   2. organizacje pozarządowe,
   3. przedstawiciele instytucji publicznych,
   4. kościoły, związki wyznaniowe i inne podmioty niedziałające w celu osiągniecia zysku.
  2. Udostępnienie Amfiteatru wraz z infrastrukturą podmiotom wymienionym w ust. 1 następuje bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia.
  3. Udostępnienie Amfiteatru wraz z infrastrukturą podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą następuje na podstawie umowy najmu.
  4. Zgłoszenia zamiaru rezerwacji Amfiteatru na organizację Wydarzenia można
   przekazać do Zarządcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   Zgłoszenie zawiera co najmniej:
   1. opis organizowanego Wydarzenia,
   2. przewidywaną ilość uczestników,
   3. termin, wraz z podaniem planowanego czasu trwania Wydarzenia.
  5. Ostateczną decyzję o rezerwacji Amfiteatru na organizację Wydarzenia w
   Amfiteatrze podejmuje Zarządca. Złożenie zgłoszenia, o którym mowa
   w ust. 4, nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji.
  6. Rezerwacja Amfiteatru jest dokonana z chwilą podpisania umowy najmu lub
   użyczenia.
  7. Rejestr wniosków o najem lub nieodpłatne użyczenie Amfiteatru prowadzi
   Zarządca.
  8. Prezydent Miasta, jako podmiot uprawniony do gospodarowania mieniem
   komunalnym, ustali w drodze zarządzenia wysokość stawek najmu
   Amfiteatru, z uwzględnieniem zasad prawidłowej gospodarki.
  1. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia z zachowaniem harmonogramu wydarzeń, prowadzonym przez Zarządcę.
  2. Zarządca użytkując Amfiteatr zobowiązuje się do zachowania następujących
   proporcji:
   1. wykorzystania infrastruktury Amfiteatru na działania o charakterze rekreacyjnym w wymiarze większym niż 20 % czasu rocznie,
   2. wykorzystywania infrastruktury Amfiteatru do celów związanych z kulturą w wymiarze mniejszym niż 80 % czasu rocznie.
  3. Zarządca zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Amfiteatru, jeśli:
   1. Amfiteatr jest zajęty we wnioskowanym terminie,
   2. charakter Wydarzenia narusza przepisy prawa lub zasady współżycia
    społecznego,
   3. charakter wydarzenia nie spełnia celów wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza,
   4. nie zostanie zachowana proporcja o której mowa w ust. 2,
   5. Organizator dotychczas nie przestrzegał zobowiązań wobec Zarządcy,
    wynikających z wcześniej organizowanych Wydarzeń, w szczególności
    zalegał z opłatami związanymi z korzystaniem z Amfiteatru lub nie
    wykonał innych obowiązków wynikających z zawartej umowy.
  4. Organizator zobowiązuje się do oddania Amfiteatru w takim stanie, w jakim
   został mu przekazany do użytkowania.
  5. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia, w szczególności wynikającą z przepisów dotyczących organizacji imprez masowych, w całości bierze na siebie Organizator. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz
   jakość Wydarzenia.
  6. Cele wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji, o których mowa w ust.
   3 pkt 3, obejmują:
   1. Cel strategiczny: 1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców.
   2. Cel strategiczny: 2. Wykorzystany potencjał społeczności lokalnej.
   3. Cel strategiczny: 3. Wysoki poziom ładu i spójności przestrzennej.
   4. Cel operacyjny: 1.2. Zmniejszony poziom wykluczenia społecznego.
   5. Cel operacyjny: 2.1. Zwiększony udział mieszkańców w życiu
    społeczno-kulturalnym.
   6. Cel operacyjny: 2.2. Zwiększony poziom zaufania społecznego i
    zintegrowania mieszkańców.
   7. Cel operacyjny: 3.1. Wysoka jakość i użyteczność przestrzeni
    publicznie dostępnych, w tym wysoka jakość środowiska.
   8. Cel operacyjny: 3.2. Wyższa jakość i dostępność infrastruktury
    społecznej, w tym rekreacyjnej.
  1. Ilość pojazdów samochodowych, które mogą wjechać na teren Amfiteatru określa każdorazowo Zarządca. Ilość ta uzależniona jest od rodzaju imprezy,
   rodzaju pojazdów oraz od możliwości ustawienia tych pojazdów na
   terenie Parku Strzeleckiego, uwarunkowanych względami technicznymi.
  2. Zarządca ustala ilość przepustek, uprawniających do wjechania na teren
   Amfiteatru. Sposób realizacji transportu mający związek z Wydarzeniem wymaga uzgodnienia z Zarządcą.
  3. W pierwszej kolejności przydziela się przepustki pojazdom niezbędnym do
   zabezpieczenia imprezy (karetka pogotowia, straż pożarna, policja, wozy techniczne itp.). Pozostałe są rozdzielone przez Zarządcę według uzgodnień z Organizatorem.
 1. W przypadku organizacji imprezy masowej, na Organizatorze spoczywa odpowiedzialność za organizację i przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawnych dotyczących organizacji imprezy masowej.

pobierz: Zarządzenie Dyrektora MOSiR 02.2022 z 02.01.2022 z załącznikami [zip]

Zarządzenie Dyrektora MOSIR
nr 02/2022 z dnia 02.01.2022

Zasad korzystania i bezpłatnego udostępniania Amfiteatru wraz z infrastrukturą
  1. Zgodnie z § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza NR XLVI/521/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i udostępniania Amfiteatru w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu (dalej: Zasady korzystania), MOSIR udostępnia Amfiteatr wraz z jego infrastrukturą bezpłatnie, na podstawie umowy użyczenia, podmiotom wyszczególnionym w § 5 ust. 1 Zasad korzystania tj:
   • Miastu Nowy Sącz i jego jednostkom organizacyjnym,
   • organizacjom pozarządowym,
   • przedstawicielom instytucji publicznych,
   • kościołom, związkom wyznaniowym i innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
  2. Niniejsze Zarządzenie określa zasady korzystania i udostępniania Amfiteatru wraz z infrastrukturą podmiotom określonym w ust.1
  3. Wykaz infrastruktury Amfiteatru określonej w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 1 do nin. Zarządzenia.
  1. Podstawę użyczenia Amfiteatru stanowi pisemny wniosek Biorącego w użyczenie, zawierający co najmniej:
   1. imię i nazwisko/nazwę Biorącego w użyczenie oraz jego adres zamieszkania/siedzibę;
   2. rodzaj planowanej w Amfiteatrze imprezy;
   3. datę i planowany czas korzystania z Amfiteatru;
   4. zobowiązanie do pokrycia szkód przedmiotu użyczenia oraz dodatkowego wyposażenia.
  2. Korzystanie i udostępnianie Amfiteatru odbywać się będzie na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy MOSiR (Użyczającym) a Biorącym w użyczenie.
  3. Przekazanie Amfiteatru nastąpi po sporządzeniu protokołu zdawczo odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do wpłaty kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy użyczenia w wysokości wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  5. Kaucja gwarancyjna przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Użyczającego z tytułu wyrządzonych przez Biorącego w użyczenie szkód na Amfiteatru wraz z infrastrukturą oraz dodatkowym wyposażeniem określonym w § 3 ust. 1 (w tym sprzętu nagłaśniającego, siedzisk, sprzętu RTV/AGD itp.), pogorszenia stanu technicznego przedmiotu użyczenia oraz innych roszczeń wynikających z niedotrzymania przez Biorącego w użyczenie zobowiązań umownych.
  6. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej najpóźniej 3 dni przed datą protokolarnego przekazania Amfiteatru.
  7. Kaucję należy wpłacić na konto MOSIR nr 22 1050 1445 1000 0023 5703 4756 w ING Bank Śląski Oddział w Nowym Sączu.
  8. Wpłacona kaucja powinna zostać zwrócona Biorącemu w użyczenie w wysokości nominalnej w terminie 7 dni od podpisania przez Użyczającego protokołu zdawczo-odbiorczego z odbioru przedmiotu użyczenia nie zawierającego uwag. W innym przypadku, kaucja zostanie potrącona z roszczeniami Użyczającego z tytułów wskazanych w ust 5. Kaucja zabezpieczająca nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
  1. Użyczający może udostępnić odpłatnie Biorącemu w użyczenie dodatkowe wyposażenie Amfiteatru, nie stanowiące jego infrastruktury, którego wykaz i wysokość opłat stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Udostępnienie wyposażenia dodatkowego jest możliwe na podstawie pisemnego wniosku Biorącego w użyczenie i potwierdzenia tego faktu w protokole zdawczo-odbiorczym.
 1. Biorący w użyczenie zobowiązany jest m.in. do:
  1. przestrzegania aktualnie obowiązującego Regulaminu Amfiteatru;
  2. zwrócenia Amfiteatru wraz z infrastrukturą i dodatkowym wyposażeniem w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem ich naturalnego zużycia wynikającego z prawidłowego korzystania.
  3. pokrycia kosztów eksploatacyjnych tj. energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji wg stanu liczników oraz wywozu śmieci wg liczby odebranych pojemników po cenach określonej w zał. nr 2
  4. utrzymanie czystości na terenie Amfiteatru.
 2. Biorący w użyczenie może zlecić Użyczającemu uporządkowanie Amfiteatru za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w załączniku nr 2.
załącznik nr 1 – Wykaz infrastruktury Amfiteatru

KUCHNIA

 1. Szafki wiszące – 6 szt.
 2. Szafki stojące – 6 szt.
 3. Lodówka KERNAU – 1 szt.
 4. Zmywarka HOTPOINT ARISTON – 1 szt.
 5. Express DE LONGI – 1 szt.
 6. Mikrofala AMICA – 1 szt.
 7. Zlewozmywak – 1 szt.

BIURA I POMIESZCZENIA SOCJALNE

 1. Piec gazowy DE DIETRICH – 2 szt.
 2. Podgrzewacz ciepłej wodny DE DIETRICH (boiler) – 2 szt.
 3. Krzesła czarne z oparciem – 34 szt.
 4. Fotel obrotowy (miękki biały) garderoby – 15 szt.
 5. Krzesło inwalidzkie garderoba – 1 szt.
 6. Krzesło obrotowe biurowe czarne – 12 szt.
 7. Szafki zasuwane (biura) – 12 szt.
 8. Ława biurowa – 15 szt.
 9. Stolik kawowy okrągły – 11 szt.
 10. Wieszak stojący – 9 szt.

POKÓJ „2” – KAMERING

 1. Monitor BENQ – 4 szt.
 2. Komputer (monitoring) – jednostka centralna – 1 szt.

BOKS KASOWY

 1. Monitor HP – 2 szt.
 2. Komputer – 1 szt.

MAGAZYNY

 1. Najazdy kablowe – 55 szt.
 2. Stół ogrodowy, biesiadny – rozkładany – 30 szt.
 3. Ławka ogrodowa, biesiadna – rozkładana – 62 szt.
 4. Stół do tenisa stołowego – 6 szt.
 5. Bariery grodzeniowe lekkie – 90 szt.
 6. Bariery grodzeniowe ciężkie – 20 szt.
 7. Krzesła rozkładane tzw dostawki – 295 szt.

MAGAZYN AUDIO – NAGŁOŚNIENIE

 1. NEC – PX803ULProjektor laserowy – 1 szt.
 2. Ekran pneumatyczny 10×6 m – 1 szt.
 3. JBL VTX V20 System Frontowy – z 4 deskorolkami do transportu – 12 szt.
 4. JBL VTX F12Kolumna FrontFill – 4 szt.
 5. JBL VTX G28Subbas do systemu frontowego z pokrowcami i deskorolkami – 4 szt.
 6. JBL VTX V20-AFU chwyt montażowy do systemu frontowego plus dedykowany case – 2.szt.
 7. Crown I-Tech 4×3500 HD Czterokanałowy wzmacniacz z procesorem DSP – w dedykowanych case – 4 szt.
 8. SOUNDCRAFT VI-3000Cyfrowa konsoleta audio w dedykowanym case – 1 szt.
 9. SOUNDCRAFT VI STAGE Moduł wejść/ wyjść do konsolety mikserskiej w dedykowanym amortyzowanym case – 1 szt.
 10. Chain Master plus 500 kg. Zestaw elektrycznych wyciągarek do kolumn frontowych z dedykowanym sterownikiem i okablowaniem – 2.szt.
 11. Shure ULXD4DE\SM58 Zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych – wraz z antenami, akumulatorami i ładowarką w case – 1 komplet
 12. Shure SM 58Mikrofon dynamiczny – 2 szt.
 13. Audio-Technika ATM 350Mikrofon pojemnościowy – 4 szt.
 14. Sennheiser e604Mikrofon dynamiczny – 3 szt.
 15. AKG D12VR Mikrofon instrumentalny dynamiczny – 1 szt.
 16. Shure SM 81 Mikrofon pojemnościowy – 2 szt.
 17. Shure SM 57 Mikrofon instrumentalny dynamiczny – 2 szt.
 18. Dynawid SM 3200Statyw mikrofonowy łamany wysoki – 10 szt.
 19. Dynawid SM 3400Statyw mikrofonowy łamany niski – 4 szt.
 20. Gravity ms 3122Statyw mikrofonowy łamany niski – 1 szt.
 21. Gravity ms 4221Statyw mikrofonowy łamany niski – 1 szt.
 22. Gravity ms 4222Statyw mikrofonowy łamany niski – 1 szt.
 23. DBX DB10 Symetryzator sygnału – di box mono – 2 szt.
 24. Klark Technik DN200 Symetryzator sygnału – di box stereo – 2 szt.

MAGAZYN AUDIO – OKABLOWANIE

 1. Eurocable link cat 5E – 2 szt.
 2. XLR 20m – 20 szt.
 3. XLR 15 m – 13 szt.
 4. XLR 10 m – 16 szt.
 5. XLR 3m – 13 szt.
 6. XLR – 5m – 16 szt.
 7. DMX 1,5 m – 4 szt.
 8. Jack – Jack – 4 szt.
 9. Multipar 16 – 1 szt.
 10. Multipar 24 – 1 szt.
 11. Speakon 4×2,5 mm2 – różne długości – 19 szt.
 12. Multicore Klotz Neutric WARKOCZ 3 m – 3 szt.
 13. Przedłużacz 10 m – 10 szt.
 14. Przedłużacz na bębnie – 1 szt.
 15. przedłużacz 32A 3m – 2 szt.
 16. Redukcja 63/32A – 1 szt.
 17. Redukcja 125/32 A – 1 szt.
 18. HDMI 10m – 1 szt.
 19. Kablarka – 1 szt.
 20. Osuszacz powietrza w magazynie – 1 szt.

SCENA – WIDOWNIA

 1. Krzesła stacjonarne widowni – 2775 szt.
 2. Wyczernienie sceny – 1 komplet
 3. Kratownica 12 m, aluminiowa sceniczna, 3mm, 390 x 390 mm, czarna pod montaż oświetlenia – 1 szt.
 4. Wyciągarki elektryczne 250 kg wraz z okablowaniem ,11 metrów łań – 4 szt.
 5. Kratownica 8 m, aluminiowa sceniczna, 3mm, 390 x 390 mm, czarna pod montaż oświetlenia – 2 szt.
 6. Wyciągarki ręczne łańcuchowe 500kg – 4 szt.
załącznik nr 2 – Cennik

załącznik nr 2 – Użyczenie cennik [odt]

załącznik nr 3 – Protokół zdawczo odbiorczy

załącznik nr 3 – Protokół zdawczo odbiorczy [odt]

ul. Nadbrzeżna 34
33-300 Nowy Sącz
woj. Małopolskie

(018) 441 83 83 wew. 11
(018) 441 06 67 wew. 11

parkstrzelecki@mosir-ns.pl