Hala Widowiskowo-Sportowa

Godziny otwarcia

PON-PT: 8:00 - 20.00
SO-NIE: 8:00 - 20.00

Dojazd

ul. Nadbrzeżna 34
Nowy Sącz

Z trybunami na 682 miejsc siedzącychpełnowymiarowa /20 x40 m./, nowoczesnawielofunkcyjna z możliwością podziału na trzy oddzielne części i prowadzenia jednocześnie trzech różnych zajęć.  


Przystosowana do uprawiania właściwie wszystkich halowych dyscyplin sportowych tj.

 • piłkę ręczną, 
 • piłkę nożną, 
 • koszykówkę, 
 • siatkówkę, 
 • badminton, 
 • tenis ziemny i stołowy, 
 • unihok

a po nałożeniu specjalnej wykładziny –do przeprowadzania wielu innych imprez o charakterze estradowym, muzycznym, organizacji targów, kiermaszy, wystaw itp.

Hala Widowiskowo-Sportowa
150 zł / godzina

4 900 zł netto/ doba

Pomieszczenie (I piętro, sala 109)
48 zł / godzina

Tenis Stołowy
stół do tenisa stołowego z siatką 12 zł / godzina
stół do tenisa stołowego z siatką + paletki 20 zł / godzina
Posadacze Karty Nowosądeczanina ulga 5zł za każdą godzinę wynajmu stołów do tenisa stołowego
REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM SĄCZU

§ 1

 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych, artystycznych, kulturalnych itp.

 2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

 3. Hala sportowa czynna jest codziennie w godz. od 700 do 2300. W razie potrzeby godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

 4. W dni powszednie w godzinach od 700-1600 sala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych PWSZ oraz zajęć szkolnych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół z terenu Nowego Sącza.

 5. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest klubom sportowym, oraz innym osobom fizycznym, grupom zorganizowanym a także na organizację imprez sportowych i artystycznych.

§ 2

Z hali sportowej mogą korzystać:

 • dzieci i młodzież szkolna, studenci pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

 • uczniowskie kluby sportowe, kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

 • inne podmioty, zakłady pracy, instytucje, organizacje,

 • osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zawodach organizowanych przez MOSiR lub inny podmiot.

§ 3

 1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego.

 2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

  • punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

  • utrzymania czystości w obiekcie,

  • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

  • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

 3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych
  i prowadzącego zajęcia.

 4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

 5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

§ 4

Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

 • wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

 • napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:

 • wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

 • wchodzić na parkiet bez zezwolenia,

 • wprowadzać na teren hali zwierząt,

 • spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

§ 5

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

 2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.

 4. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność

 5. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor MOSiR.

Uwaga:

Regulamin Hali Sportowej oraz Regulaminy Masowych Imprez Sportowych i innych są udostępniane na tablicy przed wejściem na halę oraz wywieszone w recepcji obiektuHala sportowa Zawada

Wynajem

Jednorazowo
100zł za 1 godzinę

Dojazd

ul. Siedleckiego 21
Nowy Sącz

Hala wielofunkcyjna

Cennik

wynajem hali - 100zł/godz.
wynajem hali kluby sportowe - 70zł /godz.
tenis do godz. 14.00 - 60 zł/godz.
tenis po godz. 14.00 i w weekend - 70 zł/godz.

Dojazd

ul. Nadbrzeżna 34 Nowy Sącz
w hali sezonowego lodowiska (na tyłach krytej pływalni)