Kryta Pływalnia

Temperatura wody

DUŻY BASEN: 27°C
MAŁY BASEN: 29°C
JACUZZI: 37°C

Godziny otwarcia

PON-PT: 8:00 - 20.00
SO-NIE: 8:00 - 20.00

Dojazd

ul. Nadbrzeżna 34
Nowy Sącz

Inaczej mówiąc mini „park wodny” w skład którego wchodzi basen sportowy o wymiarach 25 x 12,5 m. i głębokości 1,35 – 1,80 m oraz basen rekreacyjny o nieregularnych kształtach i głębokości od 0.80 do 1,20 m z takimi atrakcjami jak; przeciwprąd, bicz wodny, gejzer, grzybek wodny, zjeżdżalnia o długości 45 metrów, hydromasaż.

Obecnie wodę w basenach uzdatniamy środkami chemicznymi hth (podchloryn wapnia) w systemie EASIFLO stosowanym z wielkim powodzeniem na pływalniach w Anglii i Francji.

Czego Państwo możecie oczekiwać?
• Komfortu (brak niemiłych oparów chloru)
• Wysokiej jakości wody (czystość mała ilość chemikaliów)
• Wody wolnej od bakterii
• Bezpiecznej kąpieli

Regulamin Krytej Pływalni
 1. Kryta Pływalnia jest obiektem Miasta Nowy Sącz.
 2. Pływalnia jest otwarta codziennie w godz. 0800 – 2000; – w tym pobyt w nieckach basenu w godz.
  08.00 – 20.00
 3. Przed wejściem na Krytą Pływalnie, należy bezwzględnie zapoznać się z “Regulaminem Pływalni i Zjeżdżalni”.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Krytej Pływalni mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 5. Kryta Pływalnia posiada monitoring w celu dodatkowego zabezpieczenia.

 6. Na Krytej Pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Zabroniony jest także wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

 7. Wszystkie osoby znajdujące się na Krytej Pływalni muszą podporządkować się poleceniom
  i sygnałom ostrzegawczym wydawanym przez ratowników, a w razie potrzeby natychmiast wyjść z wody.

 8. Korzystać z Krytej Pływalni można indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

 9. Dyżurny, etatowy ratownik zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym,
  tj. klientom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.

 10. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.

 11. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem opiekuna i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, w ilości do 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

 12. Opiekun grupy zobowiązany jest zgłosić wejście uczestników dyżurnemu ratownikowi
  i sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.

 13. Na pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

 14. W czasie zawodów, imprez pływackich itp. organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu i odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

 15. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające uprawnień trenera pływania lub instruktora pływania.

 16. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na Krytej Pływalni MOSiR, przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody Dyrektora Ośrodka oraz zawarcia umowy regulującej zasady prowadzenia zajęć.

 17. Kierownictwo MOSiR może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać z korzystania z Pływalni.

 18. Kierownictwo MOSiR zastrzega sobie możliwość rezerwacji całej pływalni, basenu sportowego lub rekreacyjnego, rezerwacji torów lub odwołania zaplanowanych zajęć – bez podania przyczyn.

 19. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy i czepek, a prowadzący zajęcia musi posiadać strój ćwiczebny.

 20. Zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim do szatni i na halę pływalni.

 21. Każdy uczestnik kąpieli zobowiązany jest przed wejściem na halę pływalni do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.

 22. Osoby niepełnosprawne powinny korzystać z szatni dla nich przeznaczonej.

 23. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzek basenu.

 24. Zabrania się skakania do basenu bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia.

 25. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na hali basenowej zabrania się: biegania po plażach otaczających niecki, wpychania do wody innych użytkowników, wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów a także konsumpcji produktów żywnościowych, wnoszenia ostrych przedmiotów, szklanych naczyń i opakowań, wrzucania do wody wszelkich przedmiotów.

 26. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, nie będą dopuszczone do korzystania z Pływalni.

 27. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Krytej Pływalni po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zgłosić fakt choroby dyżurnemu ratownikowi.

 28. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

 29. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Krytej Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 30. Do korzystania z Krytej Pływalni uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni sposób odpłatności tj; pobrały kartę magnetyczną, weszły na zakupiony karnet, opłaciły z góry za wejście na czas nieokreślony, weszły za okazaniem wejściówki wystawionej przez kierownictwo MOSiR..

 31. W rozliczeniu pobytu na Krytej Pływalni decyduje czas wejścia i powrotu przez bramki przy kasach. Rozliczenie i naliczenie opłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik

 32. Opiekunowi grupy zorganizowanej przysługuje wstęp wolny na czas pobytu grupy.

 33. MOSiR odpowiada jedynie za przedmioty wartościowe, itp. złożone do depozytu prowadzonego w kasie pływalni.

 34. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.

 35. Osoba, która zniszczy lub zgubi kartę magnetyczną zostanie obciążona kwotą 15 zł. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek z kluczykiem (chipem) zostanie obciążona kwotą 20 zł

 36. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

 37. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub Dyrektorowi MOSiR.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

        W NOWYM SĄCZU

DYREKTOR
MOSiR
Regulamin korzystania ze zjeżdżalni
 1. Wchodzić ostrożnie na szczyt zjeżdżalni, zachowując ustaloną kolejność,
  1. zabrania się wybiegania po stopniach, przepychania i wymuszania miejsca w kolejce
 2. Zjeżdżać w ustalonej kolejności z zachowaniem następujących warunków:
  1. ślizg można rozpocząć z chwilą pojawienia się zielonego światła na sygnalizatorze,
  2. zjeżdżać można wyłącznie w pozycji siedzącej lub leżąc na plecach,
  3. zabrania się jazdy w pozycji” głową w dół
 3. Ślizg należy kończyć zeskokiem na nogi do niecki basenu.
 4. Po wykonaniu ślizgu niezwłocznie należy zrobić miejsce w niecce basenu następnemu użytkownikowi.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 6. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika.
 7. Zabrania się wychodzenia po rynnie zjeżdżalni.
 8. Zabrania się wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów.
 9. Za nieprzestrzeganie postanowień powyższego regulaminu użytkownik zjeżdżalni może zostać upomniany i ostrzeżony przez ratownika, a w wyjątkowej sytuacji usunięty z obiektu.

ul. Nadbrzeżna 34
33-300 Nowy Sącz
woj. Małopolskie

biuro@mosir-ns.pl

(018) 441 83 83  wew.33 (kasa Pływalni)
(018) 441 06 67

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

Informacje o stanie wody* w nieckach basenowych

Obieg

Basen

Sportowy

Basen

Rekreacyjny

Wanna Hydromasażu

Ocena

parametrów

mikrobiologicznych

☺

☺

Data wykonania

badań

21-01-2021

21-01-2021

Nieczynne

Ocena

parametrów

fizykochemicznych

☺

☺

Data wykonania

badań

21-01-2021

21-01-2021

Nieczynne

Parametry

odbiegające

od wymagań

Podejmowane działania

Roczna ocena Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Odpowiada wymaganiom

za okres 07.2018 – 05.2019

Badania jakości wody dokonane przez Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

*Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)

☺ – woda spełnia wymagania

☹ – woda nie spełnia wymagań

😐 – woda warunkowo spełnia wymagania

 – woda w trakcie badań

Interaktywny Plac Zabaw Wodnych

Interaktywny Plac Zabaw Wodnych Logo

Godziny otwarcia

PON-NIE: 10:00 - 19.00
Przy złych warunkach pogodowych obiekt nieczynny.

Dojazd

ul. Nadbrzeżna 34
Nowy Sącz

Wejście Bez Limitu Czasu
Bilet zwykły – 20 zł
Bilet z kartą Nowosądeczanina – 10 zł

Dmuchany Plac Zabaw: w cenie biletu wstępu

Regulamin Wodny Plac Zabaw

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 1. Wodny Plac Zabaw (zwany dalej: WPZ) jest to teren należący do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i jest przeznaczony do zabawy oraz wypoczynku.

 2. Przed wejściem na teren WPZ należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z WPZ jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 3. Wejście teren WPZ oraz korzystanie z jego atrakcji następuję na własną odpowiedzialność.

 4. Korzystanie z placu zabaw może odbywać się od godziny 10:00 do godziny 18:00

 5. Dzieci do 13 lat (zwane dalej: Dziećmi) mogą korzystać z WPZ wyłącznie za zgodą pełnoletnich opiekunów oraz będąc pod stałą opieką osób dorosłych (zwanych dalej: Opiekunami).

 6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń lub wypadków na placu zabaw należy o tym niezwłocznie poinformować obsługę obiektu.

 7. Do korzystania z WPZ uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni MOSiR sposób odpłatności oraz pobrały kartę magnetyczną lub transponder.

 8. W rozliczeniu pobytu na WPZ decyduje czas wejścia i powrotu przez bramki. Rozliczenie i naliczenie opłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik.

 9. WPZ posiada monitoring w celu dodatkowego zabezpieczenia.

 10. MOSiR odpowiada jedynie za przedmioty wartościowe, itp. złożone do depozytu prowadzonego w kasie pływalni.

 11. Niecka WPZ jest śliska!, należy stosować obuwie antypoślizgowe typu buty do wody, klapki. Zabrania się wchodzenia do niecki WPZ w obuwiu zewnętrznym.

 12. Na WPZ obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

 13. Przed wejściem na teren WPZ należy zdjąć okulary, łańcuszki oraz inne ostre i niebezpieczne przedmioty.

 14. Korzystając z WPZ należy kierować się zdrowym rozsądkiem i nie stwarzać niebezpiecznych sytuacji mogących zagrażać zdrowiu Użytkowników.

 15. Pracownik MOSiR może odmówić wejścia lub poprosić o opuszczenie WPZ Użytkownikom, którzy wpływają na dyskomfort i/lub stanowią zagrożenie dla innych Użytkowników.

 16. Opiekunowie winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez Dzieci na osobach i mieniu.

 17. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu MOSiR nie ponosi odpowiedzialności

TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA – 997 OGÓLNY NUMER ALARMOWY – 112

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 STRAŻ MIEJSKA – 986

STRAŻ POŻARNA – 998

Administrator: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 441-83-83, biuro@mosir-ns.pl9

Regulamin Dmuchany Plac zabaw

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 1. Dmuchany Plac Zabaw (zwany dalej: DPZ) jest integralną częścią Wodnego Placu Zabaw należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i jest przeznaczony do zabawy oraz wypoczynku.

 2. Przed wejściem na teren DPZ należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z DPZ jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 3. Urządzenia znajdujące się na terenie DPZ należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

 4. Dzieci do 13 lat (zwane dalej: Dziećmi) mogą korzystać z DPZ wyłącznie za zgodą pełnoletnich opiekunów oraz będąc pod stałą opieką osób dorosłych (zwanych dalej: Opiekunami).

 5. Przed rozpoczęciem korzystania z DPZ Opiekunowie winni ocenić rozwój psychofizyczny Dzieci i dostosować do niego rodzaj urządzeń użytkowanych przez Dzieci.

 6. Na terenie DPZ zabrania się spożywania jedzenia i picia, a także wnoszenia niebezpiecznych dla Użytkowników przedmiotów.

 7. Przed wejściem na teren WPZ należy zdjąć okulary, łańcuszki oraz inne ostre i niebezpieczne przedmioty.

 8. Korzystając z DPZ należy kierować się zdrowym rozsądkiem i nie stwarzać niebezpiecznych sytuacji mogących zagrażać zdrowiu Użytkowników, np. popychać innych Użytkowników, wchodzić i zjeżdżać z innej strony niż jest to przewidziane, zjeżdżać gdy w strefie hamowania znajdują się inni Użytkownicy.

 9. Na terenie DPZ należy poruszać się bez obuwia

 10. Pracownik MOSiR może odmówić wejścia lub poprosić o opuszczenie DPZ Użytkownikom, którzy wpływają na dyskomfort i/lub stanowią zagrożenie dla innych Użytkowników.

 11. Opiekunowie winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez Dzieci na osobach i mieniu.

 12. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu MOSiR nie ponosi odpowiedzialności

Regulamin Dmuchanego Placu Zabaw jest integralną częścią Regulaminu Wodnego Placu Zabaw, którego zapisy obowiązują na terenie całego obiektu – również na terenie Dmuchanego Placu Zabaw.

  TELEFONY ALARMOWE:

  POLICJA – 997 OGÓLNY NUMER ALARMOWY – 112

  POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 STRAŻ MIEJSKA – 986

  STRAŻ POŻARNA – 998

  Administrator: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Nowym Sączu

  ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz

  tel. 18 441-83-83, biuro@mosir-ns.pl

  Basen "Nad Łubinką"

  Godziny otwarcia

  PON-NIE: 10:00 - 19:00
  Przy złych warunkach pogodowych basen nieczynny.

  Dojazd

  ul. Zdrojowa 71
  Nowy Sącz

  Basen składa się z strefy pływackiej -prostokątna niecka o wymiarach 24,9×12,5m z trzema pasami pływackimi o szer. 7,5m i głębokości 1,5m oraz strefy rekreacyjnej o głębokości 1,2m. W obrębie strefy znajdują się bicze wodne, gejzer podwodny, masażery Taithi.

  Strefa rekreacyjna połączona jest z strefą pływacką przejściem pod mostkiem. Niecka ma wymiary około 10x25m i głębokości od 1,2m (pod mostkiem) do 0.8m w pozostałej części. W niecce znajdują się atrakcje: huśtawka wodna, grzybek, rwąca rzeka (tworząca całość z huśtawką), gejzer podwodny, masażery Taithi, masażery łydek.

  Strefa dla starszych dzieci ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 15x9m i głębokości 0,4m. W przestrzenie basenu znajduje się wodny plac zabaw “zamek” ze zjeżdżalnią prostą 1,5m dł., zjeżdżalnią (rura) 1,7m dł., armatki wodne, koło wodne, wodny parasol.

  Brodzik o wymiarach 8x8m i głębokości od 15 do 30 cm

  DOPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE POBYTU – 15gr/1min

  WEJŚCIE NA 2 GODZINY
  Normalny – 18 zł
  Ulgowy – 13 zł
  Normalny Karta Nowosądeczanina – 10 zł
  Ulgowy Karta Nowosądeczanina – 6 zł


  WEJŚCIE NA 3 GODZINY
  Normalny – 22 zł
  Ulgowy – 17 zł
  Normalny Karta Nowosądeczanina – 12 zł
  Ulgowy Karta Nowosądeczanina – 10 zł


  WEJŚCIE BEZ LIMITU CZASU
  Normalny – 35 zł
  Ulgowy – 25 zł
  Normalny Karta Nowosądeczanina – 20 zł
  Ulgowy Karta Nowosądeczanina – 12 zł


  WYPOŻYCZENIE (BEZ LIMITU CZASU)
  Leżak – 8 zł
  Parasolka – 8 zł
  leżak + parasolka – 15zł
  leżanka – 15 zł

  Regulamin – Basen „Nad Łubinką”

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zdrojowa

  1. Administratorem obiektu Basen „Nad Łubinką”(zwany dalej: BNŁ) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

  2. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu

  3. BNŁ jest otwarty codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00

  4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie BNŁ mogą być usuwane
   z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat

  5. BNŁ posiada monitoring w celu dodatkowego zabezpieczenia. Zbierane dane pozwalają na identyfikacje osób zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

  6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: palenia papierosów i żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi, wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych, wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów
   w opakowaniach szklanych, wprowadzania i przebywania zwierząt, wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Administratora

  7. Wszystkie osoby znajdujące się na BNŁ muszą podporządkować się poleceniom i sygnałom ostrzegawczym wydawanym przez ratowników, a w razie potrzeby natychmiast wyjść z wody

  8. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników

  9. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora(np. złych warunków atmosferycznych ect.) bez możliwości zwrotu kosztów, w przypadku gdy ich uruchomienie zagrażałoby zdrowiu użytkowników

  10. Każdy uczestnik kąpieli zobowiązany jest przed wejściem do basenu do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik

  11. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na terenie BNŁ zabrania się: biegania po plażach otaczających niecki, wpychania do wody innych użytkowników, wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów a także konsumpcji produktów żywnościowych w basenie, wrzucania do wody wszelkich przedmiotów.

  12. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, nie będą dopuszczone do korzystania z niecek na terenie BNŁ.

  13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z BNŁ po wcześniejszej konsultacji z lekarzem
   i zgłosić fakt choroby dyżurnemu ratownikowi.

  14. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

  15. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie BNŁ wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

  16. Używać tylko pieluch przeznaczonych do kąpieli

  17. Wszystkie osoby korzystają z urządzeń i atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność.

  18. Przy korzystaniu z atrakcji basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań oraz stosować się do poleceń obsługi.

  19. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się przy stanowiskach startowych

  20. Na terenie basenów obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy,zaleca się stosowanie obuwia basenowego

  21. Do korzystania z BNŁ uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie odpłatności według obowiązującego cennika

  22. W rozliczeniu pobytu na BNŁ decyduje czas wejścia i powrotu przez bramki przy kasach. Rozliczenie i naliczenie opłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik

  23. Grupa zorganizowana może przebywać w wodzie wyłącznie pod nadzorem opiekuna, w ilości do 15 uczestników na jednego opiekuna

  24. Opiekun grupy zobowiązany jest zgłosić wejście uczestników dyżurnemu ratownikowi i sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.

  25. MOSiR odpowiada jedynie za przedmioty wartościowe, itp. złożone do depozytu w kasie BNŁ.

  26. Osoba, która zniszczy, zgubi pasek z kluczykiem lub kartę magnetyczną zostanie obciążona kwotą 50 zł.

  27. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu MOSiR nie ponosi odpowiedzialności

  28. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu

   

   

  TELEFONY ALARMOWE:

  POLICJA – 997 OGÓLNY NUMER ALARMOWY – 112

  POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 STRAŻ MIEJSKA – 986

  STRAŻ POŻARNA – 998

  Administrator: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Nowym Sączu

  ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz

  tel. 18 441-83-83, biuro@mosir-ns.pl

  Scroll Up