sportowysacz.pl

Regulamin stadionu

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO
STADIONU PIŁKARSKIEGO
Im. O. Wł. Augustynka
przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu

W nawiązaniu do przepisów:

1. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. nr 62, poz. 504 z późn. zm.);

2. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010r.); postanawia się co następuje.

§1

Stadion jest siedzibą Miejskiego Klubu Sportowego „Sandecja” będącym w trwałym zarządzie MOSiR w Nowym Sączu.

§2

Stadion jest obiektem, na którym mogą być organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, inne imprezy masowe oraz imprezy niepodlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

§3

Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie organizowanych imprez masowych określa „Regulamin imprezy masowej” organizowanej na stadionie.

§4

1. Wejście na teren obiektu równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad postępowania określonych niniejszym regulaminem a każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu może skutkować wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia stadionu.
2. Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest stosować się do poleceń wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez służbę porządkową i informacyjną oraz upoważnione osoby, w tym członków ochrony obiektu.
3.Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.

§5

Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§6

W dniu imprezy masowej organizowanej na stadionie, miejsca dla publiczności będą wyłączone z dostępności osób postronnych od godz. 8:00 do rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo minimum na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy.

§7

W dniach, w których nie odbywają się imprezy masowe, wprowadza się następujące zasady dostępności obiektu:

1.
pracownicy klubu, zawodnicy, trenerzy oraz osoby im towarzyszące wchodzą na teren obiektu na podstawie identyfikatora wydanego przez klub lub na podstawie wykazów zatwierdzonych przez Zarząd klubu;
2.
od godziny 8:00 do godziny16:00 wprowadza się nadzorowany nieograniczony wstęp do budynku klubowego;
3.
od godziny 16:00 do godziny 22:00 na teren stadionu mogą wejść wyłącznie pracownicy klubu, pracownicy MOSiR w Nowym Sączu oraz służby techniczne (Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne, Pogotowie Energetyczne) i ratownicze (Straż Pożarna). Każda osoba wchodząca na stadion winna okazać identyfikator wydany przez Klub lub posiadać zgodę na wejście na obiekt wydaną przez kierownika ds. bezpieczeństwa;
4.
od godziny 22:00 do godziny 8:00 stadion jest wyłączony z użytkowania i jest dostępny wyłącznie dla służb technicznych oraz ratowniczych;
5.
dziennikarze i fotoreporterzy mają prawo wstępu na teren stadionu za okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzysta redakcję. Wejście na teren stadionu przed godziną 14:00 musi być każdorazowo poprzedzone zgodą Klubu;
6.
Przedstawiciele firm wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie obiektu mogą wjechać lub wejść na stadion za zgodą Klubu/ właściciela obiektu na podstawie wcześniej przesłanych wykazów osób i pojazdów.

§8

1. Działalność handlowa gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Klubu lub uprawnionego pracownika.
2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywanie zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy lub pracowników uprawnionych służb w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

§9

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności:
1)broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia;
2)materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
3) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych środków podobnie działających;
4) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
5) trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
6) kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
7) innych przedmiotów niebezpiecznych o których mowa w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. nr 53, poz.549).

§10

Zabrania się:
1. przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych lub innych podobnie działających;
2. przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności, a w szczególności na terenie, na którym rozgrywane są zawody sportowe, w obiektach i pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne, przedstawiciele i pracownicy Klubu lub osoby wykonujące zadania na zlecenie
Klubu;
3. wchodzenia na fasadę obiektu, płoty, mury, ogrodzenie, dach stadionu, pomosty techniczne, urządzenia oświetleniowe, stacje transformatorowe oraz wszelkiego rodzaju maszty;
4. zanieczyszczania i zaśmiecania obiektu;
5. rozniecania ognia;
6. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
7. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – asystentów osób niewidomych.

§11

Pracownicy służby porządkowej i informacyjnej uprawnieni są do:
1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §9;
4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;

§12

1. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem osoby ze stadionu przez służbę porządkową.
2.Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów Kodeksu Karnego i/lub Kodeksu Wykroczeń bądź cywilna wynikająca z Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i/lub Kodeksu Karnego.


§13

Telefony alarmowe:
Numer alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Kierownik ds. bezpieczeństwa: 501-051-272