sportowysacz.pl

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Zamówienia publiczne


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na:


"Zaprojektowanie i wykonanie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej w Nowym Sączu w ramach projektu pn.: Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020."


Ogłoszenie tutaj

Komplet/pakiet dokumentów przetargowych tutaj

Załączniki do SIWZ tutaj 


Informacja z otwarcia ofert 15.02.2018 tutaj

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONEINFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA tutaj