sportowysacz.pl
TEMPERATURA WODY:
DUŻY BASEN: 27oC
MAŁY BASEN: 29oC
JACUZZI: 37oC

GODZINY OTWARCIA

PON-PT: 8:00 - 20.00
SO-NIE:  8:00 - 20.00

Regulamin Krytej Pływalni

 1. Kryta Pływalnia jest obiektem Miasta Nowy Sącz.
 2. Pływalnia jest otwarta codziennie w godz. 600 - 2200; - w tym pobyt na basenach w godz.
  600 – 2145 a godzina ostatniego wejścia - 2045.
 3. Przed wejściem na Krytą Pływalnie, należy bezwzględnie zapoznać się z “Regulaminem Pływalni i Zjeżdżalni".
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Krytej Pływalni mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 5. Kryta Pływalnia posiada monitoring w celu dodatkowego zabezpieczenia.

 6. Na Krytej Pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Zabroniony jest także wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

 7. Wszystkie osoby znajdujące się na Krytej Pływalni muszą podporządkować się poleceniom
  i sygnałom ostrzegawczym wydawanym przez ratowników, a w razie potrzeby natychmiast wyjść z wody.

 8. Korzystać z Krytej Pływalni można indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

 9. Dyżurny, etatowy ratownik zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym,
  tj. klientom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.

 10. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.

 11. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem opiekuna i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, w ilości do 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

 12. Opiekun grupy zobowiązany jest zgłosić wejście uczestników dyżurnemu ratownikowi
  i sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.

 13. Na pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

 14. W czasie zawodów, imprez pływackich itp. organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu i odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

 15. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające uprawnień trenera pływania lub instruktora pływania.

 16. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na Krytej Pływalni MOSiR, przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody Dyrektora Ośrodka oraz zawarcia umowy regulującej zasady prowadzenia zajęć.

 17. Kierownictwo MOSiR może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać z korzystania z Pływalni.

 18. Kierownictwo MOSiR zastrzega sobie możliwość rezerwacji całej pływalni, basenu sportowego lub rekreacyjnego, rezerwacji torów lub odwołania zaplanowanych zajęć - bez podania przyczyn.

 19. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy i czepek, a prowadzący zajęcia musi posiadać strój ćwiczebny.

 20. Zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim do szatni i na halę pływalni.

 21. Każdy uczestnik kąpieli zobowiązany jest przed wejściem na halę pływalni do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.

 22. Osoby niepełnosprawne powinny korzystać z szatni dla nich przeznaczonej.

 23. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzek basenu.

 24. Zabrania się skakania do basenu bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia.

 25. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na hali basenowej zabrania się: biegania po plażach otaczających niecki, wpychania do wody innych użytkowników, wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów a także konsumpcji produktów żywnościowych, wnoszenia ostrych przedmiotów, szklanych naczyń i opakowań, wrzucania do wody wszelkich przedmiotów.

 26. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, nie będą dopuszczone do korzystania z Pływalni.

 27. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Krytej Pływalni po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zgłosić fakt choroby dyżurnemu ratownikowi.

 28. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

 29. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Krytej Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 30. Do korzystania z Krytej Pływalni uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni sposób odpłatności tj; pobrały kartę magnetyczną, weszły na zakupiony karnet, opłaciły z góry za wejście na czas nieokreślony, weszły za okazaniem wejściówki wystawionej przez kierownictwo MOSiR..

 31. W rozliczeniu pobytu na Krytej Pływalni decyduje czas wejścia i powrotu przez bramki przy kasach. Rozliczenie i naliczenie opłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik

 32. Opiekunowi grupy zorganizowanej przysługuje wstęp wolny na czas pobytu grupy.

 33. MOSiR odpowiada jedynie za przedmioty wartościowe, itp. złożone do depozytu prowadzonego w kasie pływalni.

 34. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.

 35. Osoba, która zniszczy lub zgubi kartę magnetyczną zostanie obciążona kwotą 15 zł. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek z kluczykiem (chipem) zostanie obciążona kwotą 20 zł

 36. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

 37. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub Dyrektorowi MOSiR.

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

        W NOWYM SĄCZU

DYREKTOR
MOSiR